எங்களைப் பற்றி..எங்களைப் பற்றி..


நுண்ணுலகம்,  இது ஒரு குழந்தைகளுக்கான இணைய இதழ். வளர்ந்து வரும் நானோ அறிவியல் மற்றும் நானோ தொழில் நுட்பங்களை பள்ளிக் குழந்தைகளுக்குத் தங்களது தாய் மொழியில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் பரவலாக்குவதே இவ்விதழின் முக்கிய நோக்கமாகும். நுண்ணுலகம் ஆசிரியர் குழுவானது துறைசார் ஆய்வறிஞர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆய்வாளர்கள், மாணவர்கள் ஆகியோர்களுடன் இணைந்து இதழுக்கான கட்டுரைகளை உருவாக்கி பள்ளி மாணவர்களுக்கு இணையத்தின் வழியாகவும் அச்சு இதழாகவும் வழங்குவதே இதன் பணியாகும். நானோ தொடர்பான மிக நுட்பமான (நுண்மையான) ஆய்வுகளும் அதன் பயன்பாட்டு முறைகளும் பயன்படுத்தும் முறைகளும் எளிமையாகப் புரியவைக்க முடியும். இத்தொழில் நுட்பம்தான் எதிகால உலகை நிர்மாணிக்கும் காரணியாக இருக்கும். எனவே இவ்விதழுக்கு நானோ உலகம் என்ற பொருண்மையில் நுண்ணுலகம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவியல் தாளிகை ஒரு குழு முயற்சியாகும். இவ்விதழின் உருவாக்கத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் பங்கும் இன்றியமையாதது. ஆசிரியர் குழுவானது பலன் கருதாமல் தன்னார்வத்துடன் இந்திய மொழிகளில் நானோ அறிவியலை அனைவருக்கும் கொண்டுசேர்க்கும் பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளது.


இத்திட்டப் பணியில் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் துறை சார்ந்த பணியைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.

Contact Information
Founder and Publisher
Mr. Abdul Kareem Thottoli, M.Sc., M. Phil., (Ph.D.), 
Kongunadu Arts and Science College, Coimbatore,

Advisory Board
Dr. Praveen.C.Ramamurthy, M.Sc., Ph.D., IISc., Bangalore
Dr. M. A. Shah, M.Sc., Ph.D., King Abdul Aziz University, KSA
Dr. Dinesh.K. Sharma, M.Sc, M.Tech. Ph.D., JNU, New Delhi
Dr. B. Chandra Sekhar, M.Sc., M.Phil., Ph.D., Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore, Tamilnadu

Subject Expert
Dr. S. Senthilarasu, M.Sc., M.Phil., Ph.D., (U.K)

Chief Editors
Nanhi Duniyaa(Hindi): :Dr. Ayush Khare, M.Sc., Ph.D., NIT, Raipur
Nunnulagam (Tamil): Dr. K. Muthukumar, M.A., M.A., M.Phil., Ph.D.,  Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore,
Kunhan Logam(Malayalam): Mr. Abdul Kareem Thottoli, M.Sc., M. Phil., (Ph.D.),  Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore.
Nano Ulagam (English): Mr. Abdul Kareem Thottoli, M.Sc., M. Phil., (Ph.D.),  Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore.

Editorial Board
Mr. Matheswaran, M.Sc., M. Phil., (Ph.D.),  Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore,
Ms. Maheswari, M.Sc., M. Phil., (Ph.D.),  Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore,
Mr. Sajesh.P.G, M.Sc., B.Ed., M.Ed., Pang Gov. Higher Secondary School
Mr. Asar Ahamed, M.Sc., (Ph.D.), IIT, Kanpur
Mr. Pankaj Kumar Gautam, M.Sc. (Ph.D.), North Maharashtra University, Maharashtra

Legal Advisor
Mr. B. Sugumaran, B.Sc., L.L.B., Advocate

Layout and Designing
Abdul Kareem Thottoli, M.Sc., M.Phil.,(Ph.D.), Dr. R. Santhana Krishnan, M.Sc., PhD., and Balkees.K, B.Tech., M.B.A.,

You can find the Malayalam version on http://www.kunhanlogam.blogspot.comContact us:
Thamizhosai
B-57 Cheran Colony
Thudiyalur
Coimbatore 641 034

Email: kunhanlogam@gmail.com


About Us

                        Nunnulagam is an online and print magazine focused on Indian school students. The goal of the Nunnulagam is to help school students understand the concepts of nanoscience and nanotechnology in their mothertongue. Nunnulagam team working closely with scientists, teachers,scholars and students to create contents in regional languages and disseminate the created contents through internet and in printed form as magazine to help students understand underlying principles, applications, and implications of nanoscale science.

Creating  a successful magazine is a joint team effort and the success of this magazine is the success of each member of this team.

The team behind this magazine is working voluntarily for creating educational contents in Indian languages for school students in the field of nanoscience and nano technology for a brighter India.

The team members has assumed some duties voluntarily to make this magazine a successful one and to make their dream comes true.

The team behind this project  is composed of experts in their fields and the job title is taken themselves according to the nature of their work on this magazine.Founder and Publisher
Mr. Abdul Kareem Thottoli, M.Sc., M. Phil., (Ph.D.), 
Kongunadu Arts and Science College, Coimbatore,

Advisory Board
Dr. Praveen.C.Ramamurthy, M.Sc., Ph.D., IISc., Bangalore
Dr. M. A. Shah, M.Sc., Ph.D., King Abdul Aziz University, KSA
Dr. Dinesh.K. Sharma, M.Sc, M.Tech. Ph.D., JNU, New Delhi
Dr. B. Chandra Sekhar, M.Sc., M.Phil., Ph.D., Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore, Tamilnadu

Subject Expert
Dr. S. Senthilarasu, M.Sc., M.Phil., Ph.D., (U.K)

Chief Editors
Nanhi Duniyaa(Hindi): :Dr. Ayush Khare, M.Sc., Ph.D., NIT, Raipur
Nunnulagam (Tamil): Dr. K. Muthukumar, M.A., M.A., M.Phil., Ph.D.,  Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore,
Kunhan Logam(Malayalam): Mr. Abdul Kareem Thottoli, M.Sc., M. Phil., (Ph.D.),  Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore.
Nano Ulagam (English): Mr. Abdul Kareem Thottoli, M.Sc., M. Phil., (Ph.D.),  Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore.

Editorial Board
Mr. Matheswaran, M.Sc., M. Phil., (Ph.D.),  Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore,
Ms. Maheswari, M.Sc., M. Phil., (Ph.D.),  Kongunadu Arts and Science College, Coimabtore,
Mr. Sajesh.P.G, M.Sc., B.Ed., M.Ed., Pang Gov. Higher Secondary School
Mr. Asar Ahamed, M.Sc., (Ph.D.), IIT, Kanpur
Mr. Pankaj Kumar Gautam, M.Sc. (Ph.D.), North Maharashtra University, Maharashtra

Legal Advisor
Mr. B. Sugumaran, B.Sc., L.L.B., Advocate

Layout and Designing
Abdul Kareem Thottoli, M.Sc., M.Phil.,(Ph.D.), Dr. R. Santhana Krishnan, M.Sc., PhD., and Balkees.K, B.Tech., M.B.A.,

You can find the Malayalam version on http://www.kunhanlogam.blogspot.com


Contact us:
Thamizhosai
B-57 Cheran Colony
Thudiyalur
Coimbatore 641 034

Email: kunhanlogam@gmail.comContact Information